Anunt privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație al PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A. (5 poziții)

conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare
 
Consiliul Județean Prahova, în calitate de acționar unic al societății Plopeni Industrial Parc S.A., organizează concurs pentru selecția a 5 membri în Consiliul de Administrație al societății. Recrutarea și selecția candidaților este realizată de către firma S.C. Inspire Human Resources S.R.L., în calitate de expert în recrutarea resurselor umane. 
Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I – selecţia dosarelor candidaților. Etapa a II-a – interviu pentru candidaţii declaraţi “admişi” după etapa I.
Condiţii obligatorii de participare:
1.     Studii universitare finalizate, respectiv studii superioare de lungă durată*absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
2.     Experiență profesională de cel puțin 10 ani;
3.      Experienţă de minim 3 ani în conducerea/administrarea unei/unor societati comerciale, regii autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat;
4.     Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit;
5.     O stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
6.     Respectarea prevederilor articolelor 6, 7 și 28 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
* Pentru candidații care au finalizate studiile economice sau juridice(cel putin 2), este necesară experiența în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.
 
Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:
1.     Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
2.     Copie act de identitate;
3.     Copie documente care atestă pregătirea profesională;
4.     Documente care atestă experiența în administrarea/managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat (Carnetde muncă sau Adeverință, după caz);
5.     Cazier judiciar;
6.     Cazier fiscal;
7.     Declarație pe proprie răspundere dată în conf. cu prev. art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de administrator într-o societate comercială pe acțiuni, conf. prev. L 31/1990 privind societățile comerciale și a prev. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare (Declarația se obține și se completează la depunerea dosarului.)
   
Criterii de evaluare/selecţie:  
1.     Competenţe specifice sectoarelor de activitate ale societăților;
2.     Competențe profesionale de importanță strategică;
3.     Cunoștințe de Guvernanță corporativă;
4.     Competențe sociale și personale;
5.       Alinierea cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor.
 
Bibliografie: OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare.
 
Dosarele pentru candidatură se depun și se înregistrează la Consiliul Județean Prahova, Ploiești, B-dul Republicii, nr 2-4, intrarea C, Registratură (camera 66), cu documentele în copie și original pentru conformitate. Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon 0760788883, persoană de contact Chindriș Irina.       
Dată limită pentru depunerea dosarelor: 13.03.2017