Anunt vanzare activ :Lot 1,Obiectiv C1-Punct de control

ANUNT VANZARE ACTIV :"Lot 1",Obiectiv C1-"Punct de control", incinta Cazarma 1375
Ciuperceasca si a terenului aferent in suprafata de 1987m2, extravilan
 
DATE DE IDENTIFICARE ALE SC PLOPENI INDUSTRIAL PARC SA:
 -  Persoana juridica romana, cu forma juridica:societate pe actiuni,, avand sediul social:B-dul Independentei,nr 4, oras Plopeni,judet Prahova,Nr de inregistrare la ORC :J29/219/2003,CUI:RO 15201924,Site:www.plopeniparc.ro.Capitalul social este de 6.498.650 lei,divizat in 649865 actiuni nominative.,in valoare de 10 lei fiecare,actionarul unic fiind Consiliul Judetean Prahova.
 -  Obiect de activitate:CAEN 4911-Activitati ale organizatiilor economice si patronale.
 -  Cont IBAN:RO 94 RNCB 0509105334520001 deschis la BCR Ploiesti
 -  Persoana de contact:Director General-Marin Grigore si Consilier juridic:Nita Olimpia Gabi, la tel/fax:0244/221431

METODA DE VANZARE A ACTIVULUI :” Lot 1”,Obiectiv C1-,,Punct de control”, incinta Cazarma1375 Ciuperceasca
Licitatie publica cu strigare,cu pret in urcare. Se scoate la vanzare activul denumit generic :” Lot 1”,Obiectiv C1-,,Punct de control”, incinta Cazarma1375 Ciuperceasca compus din:
 -  cladire C1 –Punct control, cu suprafata construita de 45.24m2
 -  teren cu suprafata de 1987m2, intravilan, cu categoria de folosinta,,curti-constructii”, cu acces la utilitatile incintei:apa, curent electric,gaze ,telefon Activul este grevat de sarcini (contract de inchiriere nr 170 din 12.08.2013,incheiat pe o perioada de 5 ani)

Activul se va vinde ca un intreg .
Caietul de sarcini in valoare de 500 lei poate fi procurat de la sediul SC PLOPENI INDUSTRIAL PARC SA.
Documentele se depun la sediul SC PLOPENI INDUSTRIAL PARC SA , pana la data de 21.10.2014,ora 16:00. Licitatia se va desfasura la sediul S.C. PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A. ,la data de, 22.10.2014,ora 10:00
Pentru participarea la licitatie ofertantii depun la sediul societatii urmatoarele documente in original si copie legalizata, intr-un singur exemplar si in plic sigilat pe care se vor face urmatoarele mentiuni: ”A nu se deschide pana la data de 22.10.2014, ora 1000, datele de identificare ale participantului, ale vanzatorului si denumirea activului supus vanzarii. Daca documentele vor fi depuse prin posta, atunci data depunerii va fi considerata ca fiind data primirii de catre vanzator.

Documente de participare la licitatie :
 -  pentru persoanele juridice romane si straine:
 -  dovada privind depunerea garantiei de participare in cuantum de 10% din pretul de pornire, respectiv 7.500 lei,fara TVA
 -  imputernicirea acordata persoanei care reprezinta investitorul la licitatie,
 -  rapoarte de activitate sau situatii financiare pentru ultimul exercitiu financiar din care sa rezulte ca societatea nu a inregistrat pierdere,
 -  copii ale certificatului de inmatriculare eliberat de ORC,dupa actul constitutiv,acte aditionale relevante si certificatul de inregistrare fiscala,
 -  scrisoare de bonitate financiara emisa de o banca romaneasca,(pt persoane juridice straine de catre o banca straina care are relatii cu Banca de Export/Import a Romaniei)
 -  dovada privind achitarea obligatiilor fiscale catre toti creditorii bugetari prin prezentarea unui certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent,
 -  declaratii pe propria raspundere ca nu se afla in reorganizare financiara sau faliment,

 -  pentru comercianti persoane fizice autorizate sau asociatii familiale:
 -  copie dupa actul de identitate si dupa autorizatia de functionare eliberate de catre autoritatea competenta sau dupa actul legal de constituire, dupa caz,precum si dupa certificatul de atestare fiscala eliberat de catre organul fiscal competent,
 -  dovada privind depunerea garantiei de paticipare in cuantum de 10% din pretul de pornire, respectiv 7.500 lei fara TVA
 -  imputernicirea acordata persoanei care reprezinta investitorul la licitatie,
 -  rapoarte de activitate sau situatii financiare pentru ultimul exercitiu financiar din care sa rezulte ca societatea nu a inregistrat pierdere,

 -  pentru peroanele fizice romane/straine:
 -  dovada privind depunerea garantiei de participare in cuantum de 10% din pretul de pornire, respectiv 7.500 lei fara TVA
 -  imputernicire notariala de nominalizare a unui mandatar care sa reprezinte persoana fizica la licitatie in cazul in care aceasta nu poate participa personal,
 -  copie dupa actul de identitate,(dupa pasaport in cazul persoanei fizice straine),
 -  cazier judiciar(sau un document similar pentru persoanele straine) din care sa rezulte ca persoana nu a suferit condamnari penale cu exceptia condamnarilor pentru infractiuni rutiere,
 -  certificat de cazier fiscal . (sau un document similar pentru persoanele straine),

Depunerea documentatiei de participare presupune asumarea pretului de pornire al licitatiei.
Pretul de pornire este de 75.000 lei fara TVA si pasul de licitatie va fi de 5% din acest pret de pornire.